Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU CLUBFOOTFACTORY.PL

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych, czyli informacji o osobie, które pozwalają na jej łatwe zidentyfikowanie i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy o przetwarzaniu danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

Naszym celem jest otwartość i przejrzystość względem Państwa oraz umożliwienie Państwu pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Państwu skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Państwa danych osobowych, prosimy o informację na podany adres e-mail: kontakt@clubfootfactory.pl

SPIS TREŚCI:

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
 4. W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 5. FORMULARZE
 6. JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSBOWA?
 7. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 8. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
 9. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ DANE?
 10. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
 11. JAKIE MAJĄ PAŃSTWA PRAWA W STOSUNKU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
 12. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 13. WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE
 14. INFORMACJA O ORGANIE WŁAŚCIWYM DO WNIESIENIA SKARGI
 15. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
 16. LOGI SERWERA
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej Sklepu internetowego działającego pod nawą https://clubfootfactory.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Adamczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP: 9691533843 oraz REGON: 382754444, zamieszkała przy ul. Wolności 45C, 44-190 Knurów.
 3. Z Administratorem można skontaktować się:
  a. pisemnie pod adresem: Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk, ul. Wolności 45C, 44-190 Knurów;
  b. poprzez e-mail: kontakt@clubfootfactory.pl
  c. telefonicznie: +48 511 299 913
 4. Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Funkcję tę pełni Administrator osobiście.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

2. DEFINICJE

 1. Administrator – Aleksandra Adamczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP: 9691533843 oraz REGON: 382754444, zamieszkała przy ul. Wolności 45C, 44-190 Knurów.
 2. Ceny – wartość Produktu w Sklepie internetowym wyrażona pieniężnie.
 3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną, polegającą na dostarczeniu Klientowi Produktu określonego w jego Zamówieniu.
 4. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.
 5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Fanpage – strona Sklepu na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/clubfootfactory
 7. Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu złożenia Zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 8. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Informacja handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 10. Klient/ kupujący – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych |(2) osoba prawna albo |(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
 11. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 12. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną dokonującą zakupu jakichkolwiek Produktów lub usług za pośrednictwem Strony internetowej w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego).
 13. Konto klienta (Konto) – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu Umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepów internetowych. Zastosowanie Koszyka internetowego polega na tym samym, co zwykłego koszyka na zakupy. Klient przeglądający ofertę Sklepu wybiera Produkty (które chce zamówić) i dodaje je do Koszyka. Dodawanie (wrzucanie) Produktów do Koszyka następuje przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku, czy hiperłącza. Klient Sklepu ma możliwość w dowolnym momencie przetworzyć dane z Koszyka na treść Zamówienia, które jest wysyłane do obsługi Sklepu internetowego. W większości implementacji Kupujący ma też możliwość usuwania Produktów z Koszyka oraz zmiany liczby zamawianych sztuk (jeśli dostępna jest dana ilość towaru).
 15. Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do Produktów zgodnie z Regulaminem Sklepu, który Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować podczas rejestracji Konta.
 16. Operator płatności – PayNow obsługiwany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88.
 17. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 18. Produkt/ towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie produkty zostały wprowadzone do obrotu na rynek polski legalnie.
 19. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.
 20. Regulamin – Regulamin Sklepu internetowego, dostępny po adresem: https://clubfootfactory.pl/regulamin/
 21. Reklamacja – wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z Produktu, usługi, przebiegu procesu sprzedaży, niespełnionych oczekiwań, dezaprobata z zaistniałego stanu, który odbiega od oczekiwań w stosunku do konkretnego przedmiotu bądź usługi.
 22. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 23. Sklep internetowy (Sklep) – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: https://clubfootfactory.pl,  za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz zakupić Produkt.
 24. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 25. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 26. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 27. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 28. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 29. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na Stronie i korzystający z niej.
 30. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 31. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 32. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

3. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Administratorem danych osobowych w Sklepie internetowym działającym pod adresem: https://clubfootfactory.pl jest Aleksandra Adamczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP: 9691533843 oraz REGON: 382754444, zamieszkała przy ul. Wolności 45C, 44-190 Knurów.
 2. Z Administratorem można skontaktować się:
  a. pisemnie pod adresem: Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk, ul. Wolności 45C, 44-190 Knurów;
  b. poprzez e-mail: kontakt@clubfootfactory.pl
  c. telefonicznie: +48 511 299 913
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika na stronie Fanpage na Facebooku działającego pod nazwą Clubfoot Factory: https://www.facebook.com/clubfootfactory w serwisie Facebook (dalej jako Fanpage) jest Administrator.

4. JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 1. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).
 2. Podczas wizyty na Stronie naszego Sklepu, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na Stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości Strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników. Więcej o plikach cookies przeczytają Państwo w dalszej części niniejszego dokumentu.
 3. Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia Formularzy znajdujących się na Stronie, o czym jest mowa w dalszej części Polityki Prywatności.
 4. Korzystamy z Państwa danych osobowych, ponieważ zdecydowali się Państwo:
  a. założyć Konto w naszym Sklepie internetowym, używając odpowiedniego Formularza;
  b. dokonać Zamówienia w naszym Sklepie, używając odpowiedniego Formularza;
  c. skontaktować się z nami poprzez Fromularz kontaktowy na Stronie internetowej Sklepu;
  d. skontaktować z nami poprzez nasz Fanpage na Facebooku, używając komunikatora internetowego Messenger (platforma Facebook);
  e. skontaktować się z nami telefonicznie;
  f. w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane.
 5. Sklep prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, z którym mogą się Państwo zapoznać w zakładce REGULAMIN.

5. FORMULARZE

 1. Administrator stosuje następujące rodzaje Formularzy w ramach Strony internetowej Sklepu:
  a. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną.  Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. Po zakończeniu kontaktu, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.
  b. Formularz zamówienia w Sklepie – Składając Zamówienie w Sklepie internetowym Administratora musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Sklepu w celu realizacji Zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
  Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do doręczeń, adres e-mail. Jeżeli posiadasz już konto użytkownika w sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych z zamówieniem.
  Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur).
  c. Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy w sklepie internetowym https://clubfootfactory.pl
  W przypadku korzystania z usług lub produktów Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umożliwia Ci wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane.
  Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot).
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy  oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.
  d. Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie internetowym – Użytkownik ma możliwość założenia konta w sklepie internetowym i w tym celu powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP, a następnie hasła. Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie. Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

6. JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 1. Jeżeli skorzystacie Państwo z naszego Sklepu internetowego będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
  a. w celu prowadzenia Państwa Konta na Stronie Sklepu – podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie Konta (przy użyciu Formularza rejestracyjnego założenia konta Użytkownika w Sklepie internetowym) i akceptację Regulaminu Sklepu. Założenie Konta w Sklepie umożliwi Państwu również dostęp do przekazanych przez Państwa danych, w tym historii Państwa zakupów i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych. Podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy.
  b. w celu wykonywania zawartych z Państwem Umów Sprzedaży Produktów ze Sklepu – podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez wykorzystanie Formularza zamówienia w Sklepie oraz akceptację Regulaminu sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Państwa największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży i dostarczenia Państwu zakupionych Produktów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy.
  c. w celu wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania Zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych Produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  d. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  e. przechowywania nieopłaconych Zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
  f. rozpatrzenia Reklamacji czy roszczeń związanych z umową — podstawą przetwarzania Państwa danych będzie przesłanie Formularza Reklamacji i odstąpienia od umowy. Rozpatrzenie reklamacji lub odstąpienia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  g. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  h. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją Zamówienia — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  i. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli Państwo są już naszymi Klientami;
  j. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
  k. archiwalnym i dowodowym – na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  l. analitycznym – polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  m. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  n. zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  o. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
  p. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora – związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  q. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 2. Jeżeli korzystacie Państwo z naszego fanpage na Facebooku będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
  a. w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage. Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage.
 3. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka. 
 4. W każdej chwili Użytkownik może przestać obserwować Fanpage. Administrator nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących  od Administratora, a związanych z Fanpage.
 5. Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

7. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 1. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:
  a. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników;
  b. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie Usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym;
  c. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów;
  d. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego;
  e. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi;
  f. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na Facebooka na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.

8. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

 1. Do Państwa należy decyzja czy i jakie dane nam Państwo udostępnią. Prosimy pamiętać jednak, że dokonując zakupów w Sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Państwa Zamówienia. Nie podanie wymaganych przez Państwa danych skutkuje brakiem złożenia Zamówienia. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów. Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, będziecie Państwo mogli ją cofnąć w każdym czasie.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w sposób tak łatwy, jak jej wyrażenie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed wycofaniem zgody np. poprzez przesłanie e-maila na adres: kontakt@clubfootfactory.pl

9. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ DANE?

Będziemy przekazywać Państwa dane wyłącznie podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Państwo towarów:

 1. hostingodawca  – na serwerze firmy CyerFolks przechowywane są Państwa dane osobowe;
 2. dostawca usługi poczty elektronicznej – w ramach poczty elektronicznej dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych;
 3. dostawcy oprogramowania chmurowego – takiego jak system mailingowy, fakturowy, księgowy, system CRM – w ramach oprogramowania przetwarzane są Państwa dane osobowe;
 4. dostawca usługi czatu – w ramach czatu dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych;
 5. dostawca usługi chmury wirtualnej – w chmurze mogą być przechowywane pliki zawierające Państwa dane osobowe;
 6. firmy kurierskie lub dropshippingowe – firmy te przetwarzają Państwa dane osobowe w celu doręczenia do Państwa przesyłki z zamówionym towarem;
 7. platformy płatności elektronicznych – w zależności od wyboru przez Państwa sposobu płatności za zakupione towary, Państwa dane będą przekazywane do określonych odbiorców;
 8. biuro rachunkowe – biuro przetwarza Państwa dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych;
 9. kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych;
 10. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Państwa danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane;
 11. podmiot świadczący usługi marketingowe – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Państwa danych osobowych w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji powierzonych działań marketingowych;
 12. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
 13. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się dane osobowe.
 14. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

10. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

 1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich.
 2. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
  a. współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google);
  c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
 3. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych:
  a. Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  b. Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

11. JAKIE MAJĄ PAŃSTWA PRAWA W STOSUNKU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (po polsku: „RODO”), przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Należą do nich:

 1. Prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, czyli prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane lub uzyskania kopii Państwa danych osobowych. Służy to temu, aby byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe. Możemy odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.
 2. Prawo do sprostowania, czyli prawo do żądania od Administratora niezwłocznego skorygowania danych osobowych, zaktualizowania, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe, niedokładne lub niekompletne.
 3. Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono żądanie usunięcia Państwa danych osobowych np. w przypadku gdy dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy potrzebujemy nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów o rachunkowości albo przepisów podatkowych).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania nas przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. jesteśmy w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy).
 5. Prawo do sprzeciwu w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Administrator ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Prawo do przenoszenia danych – prawo do zażądania kopii elektronicznej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 8. Naszym obowiązkiem jest uszanowanie Państwa decyzji i podporządkowanie się im w ramach obowiązującego prawa. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z jakiegokolwiek z powyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt:
  a. pisemnie pod adresem: Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk, ul. Wolności 45C, 44-190 Knurów;
  b. elektronicznie (e-mail): kontakt@clubfootfactory.pl
  c. telefonicznie (pn-pt, 12:00-20:00): +48 511 299 913

12. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.
 2. Administrator może korzystać w Sklepie internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług elektronicznych w Sklepie internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie internetowym.
 3. Profilowanie w Sklepie internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Stronie sklepu internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do Koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

13. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.
 4. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej. 

14. INFORMACJA O ORGANIE WŁAŚCIWYM DO WNIESIENIA SKARGI

 1. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, działającego pod adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

15. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy). Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z naszej Strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż nasze).
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
 4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony sklepu internetowego w następujących celach:
  a. identyfikacja serwisu, z którego nastąpiło logowanie do Sklepu internetowego;
  b. zapisywanie Produktów dodanych do Koszyka;
  c. zapisywanie danych potrzebnych do finalizacji Zamówienia, dane logowania do Sklepu internetowego;
  d. dopasowywanie zawartości Strony do indywidualnych preferencji odbiorcy (odnośnie kolorów, wielkości czcionki, wyglądu strony) jak również optymalizacja stron Sklepu internetowego;
  e. zbieranie anonimowych danych wykazujących sposób w jaki Strona jest wykorzystywana.
 5. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:
  a. wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
  1. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.
  2. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
  – informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej;
  – podstrony, jakie przeglądane w ramach naszego Serwisu;
  – czas spędzony w naszym Serwisie oraz na jego podstronach;
  – przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego Serwisu;
  – źródło, z którego przechodzą Państwo do naszego serwisu.
  3. Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących funkcji reklamowych:
  – raporty demograficzne i zainteresowań;
  – remarketing;
  – funkcje raportowania o reklamach, user-ID.
  4. W ramach funkcji reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:
  – przedział wieku;
  – płeć;
  – przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości;
  – zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
  5. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.
  6. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, mogą Państwo wyłączyć kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili można również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  7. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906
  b. wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook
  1. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).
  2. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
  3. Powyższe wskazówki należy odnieść również do obsługi Facebook – Fanpage znajdujący się pod adresem URL: https://www.facebook.com/clubfootfactory
 6. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
 7. Podczas pierwszego wejścia na Stronę muszą Państwo wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcą Państwo takiej zgody wyrazić – trzeba opuść Stronę. Zawsze też, można zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „Pomoc” w  przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje.
 8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 9. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy:
  a. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  b. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
  c. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  d. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

16. LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
  a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  b. Ustawy o ochronie danych osobowych;
  c. Kodeksu Cywilnego;
  d. RODO.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
  a. wprowadzenie nowych lub nowelizację obowiązujących przepisów prawnych;
  b. dostosowanie do zmian wprowadzonych przez Administratora.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. W szczególności dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
 5. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

Data publikacji Polityki prywatności: 08.01.2021