Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CLUBFOOTFACTORY.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
 2. DEFINICJE
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 6. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI
 7. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 8. REKLAMACJE I GWARANCJE PRODUKTU
 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KLIENTA
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
 12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE
 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES
 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY  DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 16. ZAŁĄCZNIKI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: https://clubfootfactory.pl (zwanym dalej jako Sklep), w szczególności warunki zawierania (składania Zamówień) i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem Sklepu jest Aleksandra Adamczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP: 9691533843 oraz REGON: 382754444
 3. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  a. pod adresem: ul. Wolności 45C, 44-190 Knurów;
  b. poprzez e-mail: kontakt@clubfootfactory.pl
  c. telefonicznie: (+48) 511 299 913;
  d. poprzez formularz kontaktowy Sklepu: https://clubfootfactory.pl/kontakt/
 4. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta, korzystających ze Sklepu internetowego https://clubfootfactory.pl
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 9. Informacje o Produktach podane są na Stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się:
  a. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;
  b. dostarczania lub przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.
 11. Nakazuje się:
  a. korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  b. korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  c. korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 12. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

2. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Dostawa – oznacza czynność faktyczną, polegającą na dostarczeniu Klientowi Produktu określonego w jego Zamówieniu.
 2. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.
 3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Ceny – wartość Produktu wyrażona pieniężnie. Wszystkie Ceny wskazane w Sklepie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki). Podane Ceny towarów nie zawierają kosztu Dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy Płatność jest realizowana za pobraniem, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem Zamówienia.
 6. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i Płatności.
 7. Gwarancja – zapewnienie Producenta o jakości towaru niezależnie od tego, czy był on Sprzedawcą czy nie. Gwarancja jakości jest udzielana przez Producenta dobrowolnie, zazwyczaj wraz z wydaniem Towaru. Jest to pisemny dokument określający czas, na jaki udziela się Gwarancji jakości oraz na jakich warunkach.
 8. Gwarant – podmiot udzielający Gwarancji. Gwarantem może być w szczególności Producent, dystrybutor, importer lub Sprzedawca rzeczy.
 9. Informacja handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 10. Klient/ kupujący – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych |(2) osoba prawna albo |(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 11. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 12. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną dokonującą zakupu jakichkolwiek Produktów lub usług za pośrednictwem Strony internetowej w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego).
 13. Konto klienta (Konto) – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu Umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepów internetowych. Zastosowanie Koszyka internetowego polega na tym samym, co zwykłego koszyka na zakupy. Klient przeglądający ofertę Sklepu wybiera Produkty (które chce zamówić) i dodaje je do Koszyka. Dodawanie (wrzucanie) Produktów do Koszyka następuje przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku, czy hiperłącza. Klient Sklepu ma możliwość w dowolnym momencie przetworzyć dane z Koszyka na treść Zamówienia, które jest wysyłane do obsługi Sklepu internetowego. W większości implementacji Kupujący ma też możliwość usuwania Produktów z Koszyka oraz zmiany liczby zamawianych sztuk (jeśli dostępna jest dana ilość Towaru).
 15. Operator płatności – PayNow obsługiwany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88
 16. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów Płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy Płatności i zamówionego Produktu.
 17. Produkt/ towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie produkty zostały wprowadzone do obrotu na rynek polski legalnie.
 18. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 20. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.
 21. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
 22. Rękojmia – ustawowa, czasami obligatoryjna odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej.
 23. Reklamacja – wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z Produktu, usługi, przebiegu procesu sprzedaży, niespełnionych oczekiwań, dezaprobata z zaistniałego stanu, który odbiega od oczekiwań w stosunku do konkretnego przedmiotu bądź usługi.
 24. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 25. Sklep internetowy (Sklep) – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: https://clubfootfactory.pl,  za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz zakupić Produkt.
 26. Siła wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności. Siłą wyższą są w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 27. Sprzedawca/ Usługodawca – Aleksandra Adamczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres wykonywania działalności pod numerem NIP: 9691533843 oraz REGON: 382754444, zamieszkała przy ul. Wolności 45C, 44-190 Knurów.
  e-mail: kontakt@clubfootfactory.pl
  tel. (+48) 511 299 913
 28. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 29. Umowa zawarta na odległość– umowa cywilno-prawna zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 30. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 31. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 32. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 33. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 34. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującym przepisami prawa oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne/ mobilne z dostępem do Internetu;
  b. dostęp do Internetu;
  c. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej, obsługująca pliki cookies, np.
  – Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej;
  – Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej;
  – Opera w wersji 12.0 i wyższej;
  – Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej;
  – Safari w wersji 5.0 i wyższej;
  – Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej
  d. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Klienta celem skorzystania ze Sklepu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Klientowi korzystanie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, w tym jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, utratą przekazywanych w wiadomości danych, a także szkody spowodowane zagrożeniami istniejącymi w sieci Internet, typu włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu klienta.

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
  a. wypełnieniu formularza rejestracji;
  b. akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu (checkbox);
  c. kliknięciu pola „Załóż konto”;
  d. potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 3. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych usługobiorcy:
  a. imię i nazwisko/nazwa firmy;
  b. adres do korespondencji  (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  c. adres poczty elektronicznej;
  d. numer telefonu kontaktowego;
  e. indywidualne hasło;
  f. w wypadku usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na Stronie internetowej, na której dokonuje rejestracji.
 6. Usługa elektroniczna ’Konto’ świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto (rezygnacja z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy. Może tego dokonać na dwa sposoby:
  a. w formie pisemnej na adres: Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk, ul. Wolności 45C, 44-190 Knurów
  b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@clubfootfactory.pl
 7. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w trybie natychmiastowym (usunięcie Konta), gdy zakończy działalność lub gdy Klient rażąco albo uporczywie narusza przepisy prawa lub Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
 8. Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
  a. wypełnienie formularza zamówienia;
  b. kliknięcie na stronie Sklepu internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).
 9. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych:
  a. imię i nazwisko;
  b. nazwa firmy (opcjonalnie);
  c. NIP (opcjonalnie);
  d. adres do korespondencji i wysyłki (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  e. numer telefonu kontaktowego;
  f. adres poczty elektronicznej;
  g. Produkt/y z ich specyfikacją (generowane automatycznie po dodaniu do Koszyka);
  h. wybrany sposób dostawy Produktów;
  i. sposób Płatności;
 10. Usługa elektroniczna ’formularz zamówienia’ świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Sklepu w celu jego rozbudowy, modernizacji lub konserwacji, a nadto zakończenia świadczenia usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości serwisu, po opublikowaniu w nim odpowiedniej informacji.

5. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać Zamówienia poprzez:
  a. formularz zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu;
  b. pocztę elektroniczną (e-mail);
  c. poprzez komunikator internetowy Messenger (platforma Facebook).
 2. Składanie zamówień poprzez formularz zamówienia w Sklepie internetowym:
  a. Składanie Zamówień poprzez Formularz zamówienia w Sklepie internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  b. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
  c. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, kompletuje Zamówienie wybierając Produkty, którymi jest zainteresowany oraz dodaje je do wirtualnego Koszyka określając ich ilość, kolor oraz inne parametry, które są do wyboru.
  d. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w Zamówieniu sposobu Dostawy oraz formy Płatności, a także po zaznaczeniu wybranych checkboxów (które są zmienne w zależności od rodzaju produktu), po uzupełnieniu formularza danymi osobowymi koniecznymi do realizacji zamówienia, potwierdza Zamówienie za pomocą dostępnego Formularza zamówienia, wybierając przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
  e. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przyciskiem „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
  f. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o wybranych Produktach, danych Sprzedawcy, o łącznej Cenie za wybrany Towar i Dostawie, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, jeżeli takie są konieczne.
  g. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych zawartych w Rozdziale 4, punkcie 9.
 3. Składanie zamówień poprzez pocztę elektroniczną (e-mail):
  a. Składanie zamówień poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  b. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego.
  c. Klient w wiadomości przesyłanej do sprzedającego, podaje w szczególności:
  – nazwę Produktu/-ów spośród znajdujących się w Sklepie internetowym;
  – rozmiar, kolor oraz ilość Produktów;
  – swoje dane teleadresowe zawarte w Rozdziale 4, punkcie 9.
  d. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w podpunktach b i c niniejszej części, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, załączając Regulamin zakupów, Politykę Prywatności oraz podając dane Sprzedawcy, Cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy Płatności, sposoby Dostawy wraz z ich kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży.
  e. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedającego informacji, Klient może złożyć Zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedającego i wskazując w niej wybraną formę Płatności oraz sposób Dostawy.
  f. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o wybranych Produktach, danych Sprzedawcy, o łącznej Cenie za wybrany Towar i Dostawie, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, jeżeli takie są konieczne.
  g. Złożenie zamówienia, o którym mowa w punktach b i c stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem Zamówienia.
  h. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i wszystkich jego istotnych elementów.
  i. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
  j. Potwierdzenie przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi osobnej wiadomości e-mail.
 4. Składanie zamówień poprzez komunikator internetowy Messenger (platforma Facebook):
  a. Składanie Zamówień poprzez komunikator internetowy Messenger (platforma Facebook) jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  b. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem komunikatora internetowego Messenger (platforma Facebook), dokonuje tego za pośrednictwem Strony sklepu (profilu Sprzedawcy) w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/clubfootfactory/
  c. Klient w wiadomości przesyłanej do sprzedającego, podaje w szczególności:
  – nazwę Produktu/-ów spośród znajdujących się w Sklepie internetowym;
  – rozmiar, kolor oraz ilość Produktów;
  – swoje dane teleadresowe zawarte w Rozdziale 4, punkcie 9.
  d. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w podpunktach b i c niniejszej części, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, załączając Regulamin zakupów, Politykę Prywatności oraz podając dane Sprzedawcy, Cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy Płatności, sposoby Dostawy wraz z ich kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży.
  e. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedającego informacji, Klient może złożyć Zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedającego i wskazując w niej wybraną formę Płatności oraz sposób Dostawy.
  f. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o wybranych Produktach, danych Sprzedawcy, o łącznej Cenie za wybrany Towar i Dostawie, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, jeżeli takie są konieczne.
  g. Złożenie zamówienia, o którym mowa w punktach b i c stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem Zamówienia.
  h. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i wszystkich jego istotnych elementów.
  i. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
  j. Potwierdzenie przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi osobnej wiadomości e-mail.

6. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są Cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby Płatności z tytułu Umowy sprzedaży:
  a. płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  b. płatność poprzez system szybkich płatności internetowych PayNow oraz PayPal;
  c. płatność kartą płatniczą przy odbiorze osobistym przesyłki u Sprzedającego;
  d. płatność gotówką przy odbiorze osobistym Produktu u Sprzedającego:
  e. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Kuriera.
 4. W przypadku wyboru przez klienta Płatności przelewem tradycyjnym, klient obowiązany jest do dokonania Płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. W przypadku płatności elektronicznych Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Dowiedz się więcej o sposobach płatności w zakładce: PŁATNOŚCI


7. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka poza ten obszar jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym i jej koszt może być inny, aniżeli w obrocie krajowym.
 2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej czasu i kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby Dostawy lub odbioru Produktu:
  a. przesyłka kurierska (przedpłata na konto Sprzedającego);
  b. przesyłka kurierska pobraniowa;
  c. Paczkomat InPost;
  d. odbiór osobisty Produktu pod adresem: ul. Wolności 45C, 44-190 Knurów – po wcześniejszym umówieniu się.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości Zamówienia w przypadkach, gdy:
  a. takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  b. elektroniczny formularz Zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sprzedawca nie może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji jego danych;
  c. Produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu Zamówienia.
 5. Jeżeli Sprzedawca odmawia realizacji Zamówienia lub nie jest w stanie zrealizować Zamówienia z przyczyn niezależnych od niego, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od daty złożenia Zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego wartość Zamówienia w całości.
 6. Termin realizacji Zamówienia (kompletacji Zamówienia przez Sklep, aż do momentu wydania paczki z Zamówieniem do przewoźnika lub bezpośrednio do Klienta) wynosi od 1 do 21 dni roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach Dostawy, terminem jego realizacji jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się w następujący sposób:
  a. w przypadku wyboru Płatności przelewem, Płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy (dzień zaksięgowania wpłaty);
  b. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Czas doręczenia Produktu do Klienta wynosi najczęściej od 1-3 dni roboczych. Termin ten związany jest z warunkami określonymi przez Dostawców.

Dowiedz się więcej o sposobach płatności w zakładce: CZAS I KOSZTY DOSTAWY


8. REKLAMACJE, GWARANCJE, REKOJMA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad oraz kompletny.
 3. Reklamacja wadliwego Produktu możne nastąpić na dwa sposoby, określone przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym:
  a. Gwarancja udzielana przez Producenta (Kodeks Cywilny, art. 556-576);
  b. rękojmia (niezgodność produktu z umową) (Kodeks Cywilny, art. 577-582).
 4. Gwarancja jakości jest udzielana przez Producenta dobrowolnie, zazwyczaj wraz z wydaniem towaru.
 5. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
 6. Sprzedawca wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym.
 7. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji. Oznacza to, że samo udzielenie Gwarancji nie wyłącza bowiem, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Gwaranta, Kupujący może dochodzić tego samego roszczenia z rękojmi.
 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu Gwarancji, jest obowiązany na koszt Producenta lub Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.
 9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej Gwarancją, termin Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Kupującemu.
 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 12. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 13. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 14. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 15. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 16. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z Gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
 17. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.
 18. W wypadku Klienta nie będącego konsumentem, koszty przesyłki w każdym przypadku pokrywa Klient.
 19. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
  a. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
  b. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  c. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
  d. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
 20. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  a. w formie pisemnej na adres: Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk, ul. Wolności 45C, 44-190 Knurów;
  b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@clubfootfactory.pl
 21. Celem sprawnego przeprowadzenia procedury reklamacji, Kupujący może skorzystać z „Formularza reklamacyjnego w przypadku konsumenta” (załącznik nr. 4) lub „Formularza reklamacyjnego w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta” (załącznik nr.5).
 22. Jeśli nie jest wykorzystywany formularz reklamacyjny, Sprzedawca zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało w opisie reklamacji następujące dane:
  a. imię i nazwisko Klienta;
  b. adres do korespondencji (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  c. numer telefonu kontaktowego;
  d. adres e-mail;
  e. numeru Zamówienia z datą jego złożenia;
  f. daty złożenia reklamacji;
  g. przedmiotu reklamacji (rodzaj wystąpienia wady w Produkcie);
  h. przyczynę reklamacji;
  i. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  i. podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej i wysyłanej pocztą) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 23. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Produktu na tradycyjny adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, co ułatwi Sprzedawcy uznanie bądź odmowę uznania żądania zawierającego reklamację.
 24. Wymogi podane wyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 25. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 26. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Dowiedz się więcej o sposobach płatności w zakładce: REKLAMACJE I ZWROTY


9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Aby skorzystać z tego prawa, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej Sklepu). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Konsument może skorzystać z „Formularza odstąpienia od umowy w przypadku konsumenta” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulamiu.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego Płatności, w tym koszt Dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszej części Regulaminu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  a. o świadczenie usługi, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. o świadczenie usługi, w której Cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (dowiedz się więcej jakie to są Produkty w zakładce: REKLAMACJE I ZWROTY )
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności do czasu otrzymania Produktu fizycznego lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu fizycznego inny niż najtańszy możliwy sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty fizyczne do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt fizyczny na adres Sprzedawcy.
 10. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy).
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 12. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.  

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody Płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu Płatności albo zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny Produktu oraz kosztów Dostawy z tytułu Umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest taki Przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej części, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
  a. usług świadczonych drogą elektroniczną;
  b. odstąpienia od umowy przez Konsumenta;
  c. reklamacji i rękojmi
  w zakresie ograniczonym art. 38 a Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 Kodeksu cywilnego. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszej części, powinien uzupełnić stosowny „formularz reklamacji w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta” (załącznik nr 5) lub „formularz odstąpienia od umowy w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta” (załącznik nr 3), a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie: treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Produktów innych autorów,  szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk, NIP: 9691533843, REGON: 382754444, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Kontaktować się z Administratorem można:
  a. pod adresem: Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk, ul. Wolności 45C, 44-190 Knurów;
  b. poprzez e-mail: kontakt@clubfootfactory.pl
  c. telefonicznie: (+48) 511 299 913;
  d. poprzez formularz kontaktowy Sklepu: https://clubfootfactory.pl/kontakt/

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I COOKIES


14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  b. zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą:
  c. bezpłatnego skorzystania z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr 
  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej między Sprzedawcą a Kupującym i obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:
  a. zmiany przepisów prawa;
  b. zmiany sposobów Płatności i Dostaw;
  c. zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy Konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  a. Kodeksu cywilnego:
  b. Ustawy o prawach konsumenta;
  c. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  d. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  e. Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

16. ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik 1: Polityka prywatności i cookies
 2. Załącznik 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku konsumenta
 3. Załącznik 3: Wzór formularza odstąpienia od umowy w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 4. Załącznik 4: Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku konsumenta
 5. Załącznik 5: Wzór formularza reklamacyjnego w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Data publikacji Regulaminu: 01.01.2022