Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Definicje używane w Polityce prywatności.

 

Administrator/ Administrator Danych Osobowych – Aleksandra Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk z siedzibą w Knurowie (44-190) przy ul. Wolności 45 C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, NIP: 9691533843, REGON: 382754444.

 

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu jej danych. Niniejsza Polityka Prywatności informuje jak Administrator korzysta z powierzonych mu przez Państwa danych osobowych.

 

Odbiorcy Państwa danych – podmioty, którym Administrator może przekazywać część Państwa danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Państwa danymi osobowymi nic, dopóki Administrator im tego nie poleci i tylko we wskazanym przez niego zakresie. Będą one przechowywać Państwa dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki wskaże Administrator lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Pliki cookies - tak zwane ciasteczka internetowe, czyli niewielkie informacje, zapisywane przez serwer na dysku komputera, w postaci małej wielkości plików tekstowych.


Polityka prywatności – niniejsza polityka określająca zasady dotyczące plików cookies oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Regulamin - Regulamin Sklepu ………..


RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 

Serwis - oznacza sklep internetowy Clubfoot Factory dostępny pod adresem ………….. .


Strona – prowadzona przeze nas strona internetowa oraz jej podstrony:
………… .

Państwo – każda osoba fizyczna, której Dane osobowe przetwarzamy i której dotyczy niniejsza Polityka prywatności.

 

 

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych będzie: Aleksandra Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Clubfoot Factory Aleksandra Adamczyk z siedzibą w Knurowie (44-190) przy ul. Wolności 45 C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, NIP: 9691533843, REGON: 382754444.

Administrator decyduje w jakich celach dane osobowe, które nam Państwo przekazali, są przetwarzane. Administrator dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Możesz się z nami skontaktować bezpośrednio w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem: clubfootfactory@gmail.com.

Co to są Dane osobowe?

 

Chodzi o Dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora na Stronie oraz zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej Stronie. Jeśli następnie zdecydują się Państwo na podjęcie z nami współpracy dodatkowo będą to wszystkie dane osobowe, które nam Państwo przekażą.

 

 

Celu, podstawa prawna i okres przetwarzania Danych osobowych?

 

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą przetwarza on dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Państwu jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, według podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Gwarantujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane poniżej, odrębnie dla każdej podstawy prawnej przetwarzania.

 

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jeśli zdecydują się Państwo zarejestrować w naszym Serwisie lub dokonać zakupów za pośrednictwem naszego Serwisu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania wiążącej nas umowy.

 

W przypadku posiadania przez Państwa konta w naszym Serwisie i/lub dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu, Państwa dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwa z konta, a w przypadku jego likwidacji, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług (ustawowy okres przedawnienia roszczeń).

 

 1. Dane, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu własnych usług Administratora;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem Strony (np. poprzez formularz kontaktowy), a także e-mail, telefon, portal społecznościowy lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających nasze strony www;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań mediacyjnych, sądowych i arbitrażowych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia zasady rozliczalności.

 

Dane osobowe w powyższych celach przechowujemy do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub odpadnięcia podstawy prawnej przetwarzania jaką jest uzasadniony interes.

 

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Te dane będziemy przechowywać przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

Jeśli wyrażą Państwo zgodę będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www,
 • przesyłania Państwu informacji handlowych za pomocą e-maila lub SMS, np. w formie newslettera,

Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywać do momentu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania lub utraty przydatności danych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w sposób tak łatwy jak jej wyrażenie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed wycofaniem zgody np. poprzez przesłanie e-maila na adres: clubfootfactory@gmail.com.

 

Komu możemy udostępniać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy udostępniać innym administratorom lub przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie w szczególności, następujące podmioty:

 1. hostingodawca – na serwerze przechowywane są Państwa dane osobowe,
 2. dostawca usługi poczty elektronicznej – w ramach poczty elektronicznej dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych,
 3. dostawcy oprogramowania chmurowego, takiego jak system mailingowy, fakturowy, księgowy, system CRM – w ramach oprogramowania przetwarzane są Państwa dane osobowe,
 4. dostawca usługi czatu – w ramach czatu dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. dostawca usługi chmury wirtualnej – w chmurze mogą być przechowywane pliki zawierające Państwa dane osobowe,
 6. firmy kurierskie lub dropshippingowe – firmy te przetwarzają Państwa dane osobowe w celu doręczenia do Ciebie przesyłki,
 7. biuro rachunkowe – biuro przetwarza Państwa dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych,
 8. kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,
 9. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Państwa danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,
 10. podmiot świadczący usługi marketingowe – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Państwa danych osobowych w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji powierzonych działań marketingowych,
 11. pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

 

 

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

 

Podanie przez Państwa danych w większości przypadków nie jest dobrowolne. Jeśli decydują się Państwo się do nas napisać lub przystąpić do umowy z nami będziemy potrzebowali Państwa danych żeby móc się z Państwem kontaktować, realizować umowę, a następnie ją rozliczyć (czyli dla potrzeb rachunkowych, podatkowych czy ochrony przed roszczeniami). Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako „obligatoryjne”, podanie innych danych jest dobrowolne. Ponadto mogą Państwo wyrazić zgodę na zapisywanie danych przechowywanych w plikach cookies, przy czym brak Państwa zgody na ich wykorzystywanie może spowodować, że Strona internetowa sklepu w nie będzie działać poprawnie.

Jakie mają Państwa prawa w stosunku do Państwa Danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

 1. prawo dostępu do danych, czyli prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane lub uzyskania kopii Państwa danych osobowych. Służy to temu, aby byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe. Możemy odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;
 2. prawo do sprostowania danych, czyli prawo do żądania od Administratora niezwłocznego skorygowania danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Administrator przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres);
 3. prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono żądanie usunięcia Państwa danych osobowych np. w przypadku gdy, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy potrzebujemy nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów o rachunkowości albo przepisów podatkowych);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania nas przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. jesteśmy w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy).
 5. prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo przeniesienia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, a następnie przesłania ich do innego, wybranego przez Państwa, administratora danych osobowych. Mają Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Administrator ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. prawo do wycofania zgody. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z jakiegokolwiek z tych praw prosimy o kontakt na dane adresowe podane jako dane Administratora lub o wiadomość e-maila na adres: clubfootfactory@gmail.com.

 

Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach narzędzi udostępnianych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland - w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google.

Google Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield. Poniżej znajduje się link prowadzący do potwierdzeń uczestnictwa w programie Privacy Shield, gdzie można zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI,

 

 

Czy przetwarzamy Państwa dane w sposób automatyczny?

 

Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały. Korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale te działania te nie mają istotnego wpływu na Państwo, ponieważ nie różnicują Państwa sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką mogą Państwo z nami zawrzeć.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Państwa w ramach naszej strony czy też podpowiadać produkty, które mogą Państwa zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej tutaj: http://www.youronlinechoices.com.

Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Państwa identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane postronny,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzą Państwo do naszej strony,
 • przedział wieku,
 • płeć,
 • przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Państwa danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

 


Pliki cookies i inne technologie śledzące

 

Wykorzystujemy Pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. Państwa komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Uzyskujemy dostęp do informacji zawartych w Plikach cookies w szczególności w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

 

Mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony, wyłączając poszczególne pliki cookies.

Ponadto, zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia Plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/,
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

Zwracamy uwagę, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie Plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie Plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

 

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Państwa zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Państwa w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są również przez skrypt odpowiadający za mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków. Oznacza to, że w plikach cookies mogą znajdować się informacje na temat zawartości Państwa koszyka, ostatnio oglądanych produktach itp.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
Przykładowe wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. 

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Państwa identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • podstrony, jakie przeglądane w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzą Państwo do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

 • raporty demograficzne i zainteresowań,
 • remarketing,
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • przedział wieku,
 • płeć,
 • przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, mogą Państwo wyłączyć kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili można również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

W jaki sposób możemy zmieniać Politykę prywatności?


W sprawach nieuregulowanych w Polityce zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz RODO.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych lub nowelizację obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez Administratora. W takim przypadku §14 ust. 3-5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.Ostatnia wersja niniejszej Polityki pochodzi z dnia 30.05.2019.

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję